Биосфера

Биосферата е част от земната повърхност, която представлява съвкупност от всички живи организми, които обитават хидросфера, атмосфера, литосфера и педосфера. Като цяло по своята същност тя е планетарна биосистема, чиито процеси са на кръговрата от вещества и поток на енергия са свързани помежду си. Биосфера е непрекъснато развиваща се и е в резултат от продължителна еволюция на живите организми. По мнението на учени, еволюцията на органични същества преминава през няколко етапа. Единият от тях се характеризира с поява на биотични кръговрати на вещества и поява на литосфера като част от земната обвивка. Във втория етап се характеризира наличие на многоклетъчни организми и усложняване на циклични структури от живот. И двата етапа образуват биогенеза. Третият етап се характеризира с появата на човека, а така и появата на биотехносферата и сферата на разума.

В общи линии биосферата е плод на три главни и водещи компонента и те са свързани с: Живи организми, минерални вещества и продукти на живите организми.

Главна роля имат живите организми или светът на живите организми. Ето, защо се смята, че организмите не са безредно разпространени, те не живеят извън заобикалящата среда или изолирано. В този ред на мисли съществуват и няколко наименования, които са пряко свързани и се срещат в биосферата и те са:

Ценози е наименованието за съжителстване на организмите над територия им.

Фитоценоза е съвкупност от всякакви растения, а зооценоза свързана с животните. За микробиоценоза се говори, когато става дума за микроорганизмие.

По биоценоза се разбира сбора от организми съответстващи по състав, брой на видове и индивиди, които са със сходни средни условия на живот.